Downloads

Je vindt hier rapporten, handreikingen en andere documenten van OPaZ zelf en van gerelateerde organisaties.

Programmaplan OPaZ

Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, richt zich op complexe zorgvragen waarbij de cliënt zich ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd voelt. Met het programma willen we leren, verbinden, stimuleren en verbeteren in nauwe samenwerking met de praktijk én de praktijkteams van VWS.

Rapport 'Informatievoorziening als ondersteuning voor een passend zorgaanbod'

In opdracht van VWS leverde Corion een adviesrapport gericht op informatiebehoefte en -voorziening. Welke rol heeft (gebrek aan) informatie bij de totstandkoming van een passend zorgaanbod voor cliënten met een complexe zorgvraag?

Het rapport biedt inzichten en aanbevelingen ten aanzien van het delen van kennis en ervaringen en benadrukt de behoefte aan meer samenhang in de geboden voorlichting. Het rapport is gebaseerd op onderzoek, diverse gesprekken en de Denktank OPaZ van november 2016. 

MEE-rapportage Passende zorg voor cliënten met complexe problematiek

Begin 2016, in een eerdere fase van het project, is in opdracht van het ministerie van VWS onder leiding van MEE NL een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd om te verkennen hoe de problemen zich in de verschillende regio’s van Nederland voordoen. Hoe werken de betrokken partijen samen, wat weten ze van mensen met een complexe zorgvraag, wat zijn de knelpunten en wat zijn de succesfactoren om wel passende zorg te kunnen bieden?