Advies over inzet van ervaringsdeskundigen gehandicaptenzorg gevraagd

Het programmateam van het ministerie van VWS dat bezig is met het programmaplan voor de Gehandicaptenzorg, wil graag advies over de inzet van ervaringsdeskundigen. Het team heeft programma OPaZ gevraagd de oproep die verstuurd is naar diverse organisaties op de website te delen.

Oproep advies over inzet ervaringsdeskundigen
U en/of uw organisatie streeft het participeren van ervaringsdeskundigen op tal van plaatsen en momenten na. Onder andere bij de ontwikkeling van beleid, bij het ontwerpen van gebouwde omgevingen, bij het uitvoeren van programma’s die zich richten op een voor de ervaringsdeskundige relevante doelgroep.
Ook wij, het programmateam van VWS dat bezig is met het programmaplan voor de Gehandicaptenzorg, willen graag ervaringsdeskundigen inzetten.

Het programma is bedoeld voor mensen van alle leeftijden met lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of meervoudige beperkingen, die aanspraak maken op zorg en ondersteuning uit de Wet langdurige zorg (thuis of in een instelling), hun naasten en hun zorgverleners. Dit is een diverse doelgroep met verschillende wensen en behoeftes. De doelgroep is ook niet af te bakenen tot alleen de Wlz; ook het overgangsgebied tussen de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wlz zal in dit programma worden meegenomen (dit laatste is met name aan de orde bij actielijn 2).

Zowel in de begeleiding van het totale programma als in de daadwerkelijke vormgeving van de talloze acties die er in de drie programmalijnen staan, willen wij graag - zoveel als mogelijk - ervaringsdeskundigheid inzetten. Maar wij zijn niet de experts als het gaat om het beoordelen wat daarin juiste keuzes zijn, welke belasting kan worden gevraagd, wie op welke plaats het best tot zijn recht komt, welke behoefte er vanuit ervaringsdeskundigen zelf is om bij te dragen aan ons programmaplan. Kortom, op welke manier ervaringsdeskundigen het maximale kunnen bijdragen aan het welslagen van het programma.
Wij willen u verzoeken om ons te adviseren over de mogelijkheden van inzet van ervaringsdeskundigheid zoals hierboven beschreven bij ons programmaplan.
Met een aantal van u is recent in persoon gesproken, anderen kennen wij via collega’s. Ongetwijfeld kennen wij niet elke organisatie of alle ervaringsdeskundigen. Uw netwerk is waarschijnlijk een stuk uitgebreider dan dat van ons.
Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u onze uitvraag met zoveel mogelijk relevante personen en partijen wilt delen die wij mogelijk nog niet kennen. Wij zien uw reacties graag uiterlijk 3 augustus 2018 tegemoet.
Door deze “open adviesaanvraag” kan het uiteraard voorkomen dat wij voor een bepaald programmaonderdeel meerdere adviezen ontvangen. U zult begrijpen dat wij dan een keuze zullen moeten maken waardoor mogelijk uw advies niet zal worden opgevolgd. Wij vragen u daarvoor bij voorbaat begrip.

Reageren?
Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie. U kunt deze mailen naar Gehandicaptenzorg@minvws.nl. Als u het concept programmaplan wilt lezen, kunt u ons ook een mail sturen. Wij sturen het u dan toe.
Mocht u vragen hebben over dit verzoek of over het programmaplan, neem dan contact op met Anouk Segond von Banchet (06-15359570) of Irmgard Lauxtermann (06-52804236).