Persona's

Een persona is niet één persoon maar representeert een groep mensen. In OPaZ gebruiken we persona's als middel om informatie te ordenen en om te denken vanuit de leefwereld van de cliënt. 

Bij complexe zorgvragen vraagt het denken vanuit de leefwereld extra aandacht. Juist hier leiden de gebruikelijke wegen door het systeem niet altijd tot goede zorg: de zorgvragen zijn immers complex omdat het systeem er geen goed antwoord op heeft.

De persona's van Opaz zijn totstandgekomen met input van de Denktank, cliëntondersteuners, (naasten van) cliënten, beleidsmedewerkers van het ministerie van VWS en andere betrokkenen/geïnteresseerden. 

Workshops actieonderzoek rond persona's

In 2018 hebben we 2 series van 3 workshops rond de persona's georganiseerd.

In 2019 gaan we hier in een andere vorm mee door. Meer informatie volgt nog!

OPaZ-persona's

10 persona's vormen de rode draad in het programma OPaZ. Zij worden hieronder geïntroduceerd.

Daarnaast ontwikkelden we twee persona's voor een specifiek doel: Jurgen en Maren helpen om nieuw aanbod te ontwikkelen in de bovenregionale gespecialiseerde jeugdzorg van Noord Nederland. Verder zijn er nog naasten-persona's in ontwikkeling. 

Amal

Amal is uit oorlogsgebied gevlucht en heeft psychische hulp nodig

Amals zorgvraag past niet goed in de reguliere GGZ-diagnostiek en behandeltrajecten. Dit komt onder meer door cultuurverschillen. Ook haar onzekere positie in de asielprocedure maken de situatie complex.

Familie Hermsen

De familie Hermsen heeft vele problemen tegelijk

Vader is verslaafd en heeft schulden. Twee kinderen krijgen jeugdhulp: vanwege autisme en vanwege een eetstoornis. De derde heeft oplopende problemen op school. Er is sprake van huiselijk geweld. Verschillende hulpverleners brengen verschillende aanpakken mee.

Janny

Janny laat het gas aan staan en verdwaalt in haar eigen buurt

Janny is in de 80 en haar geheugen laat haar steeds meer in de steek. Zij woont alleen, en met veel hulp van haar familie gaat dat nog net. Maar haar mantelzorgers raken erg overbelast en het aantal onveilige situaties neemt toe. 

Mira

Mira heeft onverklaarde klachten

Mira heeft geen 'objectiveerbare' aandoening. Daardoor wordt zij bij vragen over werk, inkomen en maatschappelijke ondersteuning van het kastje naar de muur gestuurd. 

Noah

Noah mijdt zorgverleners

Noah's psychosociale problemen leiden tot onbegrepen gedrag. Hij is moeilijk bereikbaar. Zelf vindt hij niet dat hij hulp nodig heeft. Zijn familie denkt daar anders over.  

Nora

Nora heeft haar hele leven dag en nacht zorg nodig

Nora heeft ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Zij heeft zeer intensieve zorg nodig van vertrouwde mensen die haar (non-verbale) communicatie goed leren lezen. De ouders hebben een dagtaak aan het regelen en geven van de zorg.

Robert

Robert loopt vast in de complexe samenleving

Robert kan niet goed lezen. Hij heeft weinig zelfinzicht maar zijn omgeving overschat zijn mogelijkheden voor eigen regie. Hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd bij hulpvragen. 

Sem

Sem gaat al maanden niet meer naar school

Sem kan goed leren. Vanwege zijn sociale beperking en zijn gevoeligheid voor prikkels is het regulier of speciaal onderwijs echter geen goede omgeving voor hem.