Verslag inspiratiebijeenkomst: “informatie dichtbij”

Donderdag 5 juli 2018 brachten we zorg, ondersteuning en bibliotheken dichter bij elkaar tijdens een inspiratiebijeenkomst. Het programma OPaZ onderzocht samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB) of bibliotheken een rol kunnen spelen in het brengen van informatie en zo ja, hoe dan. 

Na presentaties over de uitkomsten van de onderzoeken uitgevoerd door Panteia en Ruigrok/Netpanel, volgde een levendige discussie. Welke rol nemen bibliotheken op zich en waarom? Hoe groot kan deze rol zijn? Wanneer zit je op de stoel van de zorgverlener en is dat perse verkeerd? Hoe zorgen we er nu samen voor om informatie ‘dichtbij’ mensen te krijgen? De discussie leverde voor de deelnemers nieuwe inzichten op. 

Uitkomsten onderzoek Panteia

Voorkant rapport PanteiaPanteia deed onderzoek naar de potentiële rol van bibliotheken op het gebied van zorg en ondersteuning. Mensen met vragen over gezondheid, zorg en ondersteuning zoeken op allerlei manieren naar de juiste informatie. Dat is een uitdaging wanneer informatie complex is en afkomstig van veel verschillende organisaties. Is de bibliotheek met haar fijnmazige web een geschikte plek om informatie dichtbij mensen te brengen? 

Uit het onderzoek komen vijf verschillende centrale rollen of functies die bibliotheken kunnen vervullen:

  • ‘Passief’ informatiecentrum: informerend door het bieden van toegang tot informatie;
  • ‘Actief’ informatiecentrum: informerend en adviserend door het bieden van toegang tot (geclusterde) informatie en hoe hierin een weg te vinden alsook door diverse vormen van voorlichting te bieden;
  • Facilitator: ruimte bieden aan andere organisaties om activiteiten te organiseren gericht op het informeren en adviseren van hun doelgroep;
  • Netwerk: organiseren van een ontmoetingsplaats en bekendheid en samenwerking met lokale organisaties om mensen met zorgvragen naar door te verwijzen;
  • Non-formeel educatief centrum: het bieden van mogelijkheden aan inwoners om hun vaardigheden te verbeteren.

Bovendien gaat het onderzoek verder in op de overwegingen die bibliotheken maken om een bepaalde rol in te nemen én welke randvoorwaarden er nodig zijn om die rol dan ook echt te vervullen. Panteia beschrijft diverse voorbeelden van bestaand aanbod van bibliotheken op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning. Meer weten? Download het rapport van Panteia

Uitkomsten onderzoek Ruigrok/Netpanel

Ruigrok/Netpanel bracht in kaart wat de wensen en behoeften van cliënten zijn met een complexe zorgvraag. Hoe wil men informatie ontvangen, in hoeverre dichtbij huis en welke rol kan de bibliotheek hierin spelen?

Het onderzoek vond plaats bij drie bibliotheken die pilots uitvoeren met nieuwe informatietaken: Deventer, Dalfsen-Nieuwleusen, Zoetermeer. De onderzoekers spraken met front- en backoffice medewerkers, stafleden van bibliotheken, zorgprofessionals van maatschappelijke organisaties en verschillende cliënten. 

Uit de gesprekken volgen verschillende aanbevelingen:

  • Definieer de toegevoegde waarde en rol van de bibliotheek 
  • Zorg voor een hoge bekendheid en duidelijke naamgeving 
  • Goede contacten met zorginstanties voor warme overdrachten 
  • Training van frontoffice medewerkers 
  • Zorg voor betrouwbare en relevante (digitale) informatiebronnen

Download de rapporten: